top of page
Duurzaamheid biedt het perspectief van blijvend bestaan voor alle leven

Hoe creëer je momentum voor het succesvol verduurzamen van organisaties?

WAAROM

Waarom is verduurzamen nodig?

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker en indringender merkbaar. Een veelvoud van problemen dringt zich gelijktijdig op. In de praktijk blijkt dat het effect van de maatregelen achter blijft bij de doelstellingen.

"Gaan we door op de weg naar complete chaos met
heel forse consequenties voor leefbaarheid

of maken we de doorbraak naar duurzaamheid"

Ondanks dat er al veel initiatieven zijn ontplooid met mooie resultaten koersen we met onze huidige leefwijze af op chaos en onleefbaarheid van de planeet.

 

Een drastische doorbraak naar verduurzaming, gebaseerd op innerlijke overtuiging is duurzaamheid voor iedere organisatie haalbaar en biedt dan blijvende continuïteit voor mens en natuur.

Afbeelding2-Waarom.gif

Bron: Ervin Laszlo “Kwantum shift in het wereldbrein” uitgegeven door Ankh-Hermes

MomentuM verzorgt lezingen, coacht / begeleidt organisaties bij traject naar verduurzaming.

WAT?
bladeren

Wat moeten we verduurzamen?

De huidige economische praktijk leidt naar uitputting van mensen en de natuur. Dit leidt tot veel ellende.

 

Thans wordt maar zo’n 8%  van het materiaalgebruik hergebruikt. Dit kan enorm worden verhoogd om de bronnen te ontzien. Deze aanpak kan worden versterkt door producenten in de hele keten verantwoordelijk voor het materiaal te maken

Afbeelding-NL.gif

Bron: "Een radicaal andere landbouw zou de boeren kunnen redden”, NRC Media, Marcel aan de Brugh & Martine Kamsma d.d. 25 juli 2020, RB/RvS: Wageningen University & Research 

Toepassing van kringlooplandbouw en/of perma-cultuur biedt het perspectief van CO2 reductie, diversiteit van producten en beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 

De maatregelen die in de figuur hier staan aangegeven zijn goed haalbare verbeteringen met omvangrijke effecten.

  

Duurzaamheid in wet – en regelgeving

De overheid heeft wetten opgesteld en maatregelen doorgevoerd, maar het effect ervan blijft beduidend achter bij de doelstelling. Het heeft vertragende effecten waar stimulering en enthousiasmering nodig zijn.

 

Hierin lijkt verandering te komen met besluiten en wetgeving rond de ‘Green Deal’. Ambitieuze doelstelling voor CO2 reductie worden vertaald naar ondersteunende wet – en regelgeving en financiering als stimulans. Voorwaarde is wel dat wetgeving verduurzaming moet ondersteunen in plaats van belemmeren.

 

Een ambitieus plan zonder een gedegen plan van aanpak is echter tot mislukken gedoemd. In dat plan speelt bewustwording en de innerlijke overtuiging van mensen over de noodzaak van verduurzaming een cruciale rol voor succes. Burgers en organisaties zijn bepalende factoren voor duurzaam succes.

Afbeelding5-wet-regl.gif

Bron: Europese Unie

  

WETGEVING
in Onderhandelen
HOE?

Hoe implementeren we duurzaamheid succesvol?

Implementatie van duurzaamheid verlangt een gedegen aanpak. Het is omvangrijk én intensief. Voor het verduurzamen is een gelijkwaardige ontwikkeling nodig van de ecologische, de sociale en de economische dimensies van duurzaamheid.

"MomentuM heeft de meest complete samenhangende
aanpak voor het succesvol verduurzamen
van organisaties ontwikkeld
op basis van in praktijk bewezen methoden"

Door organisatietransformatie wordt het ontwikkelen van sociaal kapitaal en ecologisch bewustzijn gestimuleerd. Hierdoor komen organisatiewaarden op een hoger niveau en stimuleren verduurzaming.

 

Zorgvuldige aanpak en een hoge betrokkenheid van de organisatie bij strategieontwikkeling en – implementatie zijn de basis voor succes bij het ingrijpende traject. Technology, ProcessControl/Maturity en Culture zijn de instrumenten om de dimensies van duurzaamheid in de organisatie vorm te geven.

Figuur-Hoe.gif

  

   

water Ripples

Een zeilschip kan zeewaardig zijn, maar is de bemanning ook zeewaardig?

De kracht van water bij extreme omstandigheden blijft steeds weer verbazen. Recente overstromingen tonen de meedogenloze kracht. Bij zeilen wordt van de bemanning vereist dat ze de juiste inzichten en vaardigheden hebben om op cruciale momenten goede beslissingen te nemen. Te vaak zijn op zee dobberende zeilschepen aangetroffen zonder bemanning.

 

Wat voor zeewaardigheid geldt, is ook van toepassing voor duurzaamheid. Het gaat niet alleen om duurzame producten. Het gaat vooral ook om duurzame processen én duurzame organisaties. Organisaties die duurzame waarden hebben verankerd in hun gedrag en hun werkwijze. Alleen hierdoor wordt duurzaamheid blijvend geborgd.

 

Een gedegen aanpak van de implementatie van duurzaamheid is nodig om ongewenste verrassingen te voorkomen. Succes is noodzakelijk omdat de tijd dringt om forse verbeteringen snel te effectueren. Klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar en nemen in omvang snel toe. Voor herstel van falende acties is geen tijd meer. Daarom hebben bewezen methoden de sterke voorkeur.

Hoe zeewaardig is uw organisatie om de uitdaging van verduurzamen succesvol aan te kunnen gaan? 

 

 

MomentuM is een zelfstandig en onafhankelijk organisatiebureau en legt zich toe op het ontwikkelen, presenteren en toepassen van organisatieconcepten voor het succesvol verduurzamen van organisaties op basis van bewezen methoden.

Bemanning

Achtergrond

Van jongs af aan heb ik de passie om te pionieren naar oplossingen die beter, sneller en goedkoper zijn. De aanpak via het analyseren en aanpassen van processen is daarbij zeer praktisch gebleken voor het behalen van aansprekende resultaten.

 

 

Mensen, processen en informatie vormen de verbeteringskracht en de vernieuwingskracht van organisaties. Ze zijn van onschatbare waarde. De binding tussen enthousiaste kundige mensen, soepel aanpasbare processen en adequate informatie op het juiste tijdstip en bij de juiste persoon zijn bepalend voor organisatiesucces. In het logo van MomentuM is dit tot uitdrukking gebracht in de binding van de 3 vierkanten.

 

Verbetering van bedrijfsprocessen in organisaties is de kern van mijn werk. Zowel in loondienst bij grotere organisaties in het bedrijfsleven als ook als zelfstandig ondernemer in mijn bedrijf MomentuM. Binnen MomentuM heb ik opdrachten uitgevoerd bij grote en kleine bedrijven in de industrie, bij dienstverlenende bedrijven en bij de gemeentelijke overheid.

Bij al deze werkzaamheden hebben processen centraal gestaan. Want als er in een organisatie iets niet goed loopt, dan is het altijd terug te voeren op het functioneren van processen.

 

 

Vanuit processen kun je verbeteringen en vernieuwingen realiseren in diverse beheerdisciplines. Disciplines als kwaliteit, logistiek, interne controle, informatiebeveiliging etc. De rust van de lockdowns vanwege corona heb ik benut om een effectieve aanpak te ontwikkelen voor het succesvol verduurzamen van organisaties. Het is gebaseerd op methoden die zich in de praktijk hebben bewezen. Het is een waardevol instrument nu de effectieve aanpak van de uitputting van mens en natuur zeer dringend is.

 

 

Vanuit een technische en bedrijfskundige achtergrond en ervaring werk ik naar een integrale benadering om met de medewerkers van  organisaties echte oplossingen te realiseren. Mijn motto is dat mijn bijdrage voldoet aan het NUL-criterium: het dient Nuttig Uitdagend en Leuk te zijn voor structurele verbeteringen.

 

 

Thans verzorg ik lezingen, coach / begeleid ik organisaties bij het traject naar verduurzaming.

Achtergrond
Zen Stones
CONTACT
bergketen

CONTACT

Voor het aanvragen van een withepaper  met uitgebreide omschrijving of andere vragen en/of opmerkingen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Bedankt voor uw bericht!

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page